ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ในช่วงแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ณ อาคาร 4 ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง และมีเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับเครือข่ายของ Uninet ด้วยความเร็ว 1 Mbps ซึ่งใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์สำหรับหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 คน

  • ปี พ.ศ. 2544 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ย้ายที่ทำการจากอาคาร 4 ชั้น 3 ไปยังอาคารเรียนรวม (อาคาร 7) มีห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง คือ ห้อง 721 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง และห้อง 722 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จำนวน 2 คน และได้ขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยัง คณะ / ศูนย์ / สำนักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • ปี พ.ศ. 2545 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสืบค้นข้อมูลและฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ปี พ.ศ. 2548 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดหาระบบสำหรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยได้เพิ่มเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลระบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รวมทั้งได้ปรับปรุงห้องเรียนของอาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้อง ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง เพื่อให้บริการนักศึกษาที่ต้องการศึกษาบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆ และในปีเดียวกันศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม ?ศูนย์คอมพิวเตอร์? เป็น ?ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ? โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปี พ.ศ.2549 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เพิ่มความเร็วการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไปยังเครือข่ายของ Uninet จาก 1 Mbps เป็น 4 Mbps และได้ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 7 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้อง ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 80 เครื่อง เครื่องโทรทัศน์ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยได้เริ่มให้บริการนักศึกษาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
  • ปี พ.ศ. 2550 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เช่าสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม จากทางบริษัท CAT Telecom ด้วยความเร็ว 20 Mbps
  • ปี พ.ศ. 2551 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ขยายความเร็วอินเตอร์เน็ตจากทางบริษัท CAT Telecom จาก 20 Mbps เป็น 50 Mbps
  • ปี พ.ศ. 2552 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ขยายความเร็วอินเตอร์เน็ตระหว่างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับทางเครือข่าย Uninet จาก 4 Mbps เป็น 1 Gbps
  • ปี พ.ศ. 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเทคโนโลยี VoIP มาใช้งานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงเครือข่าย Fiber Optic ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกับอาคารต่างๆ จาก 100Mbps เป็น 1Gbps มีการจัดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์์การใช้งานระบบเครือข่ายภานในมหาวิทยาลัย (Authentication), Centralized log Server และระบบ Single Sign On สำหรับการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของ MIS ได้โดยการล็อกอินเพียงครั้งเดียว ปรับปรุงและขยายห้องเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ปรับปรุง Core Switch ให้เป็นแบบ Layer 3 Gigabit และได้ดำเนินการ Upgrade เครื่องแม่ข่ายโดยการเพิ่ม Memory ให้มีขนาดความจุ 4 GBปี พ.ศ. 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเทคโนโลยี VoIP มาใช้งานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงเครือข่าย Fiber Optic ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกับอาคารต่างๆ จาก 100Mbps เป็น 1Gbps มีการจัดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์์การใช้งานระบบเครือข่ายภานในมหาวิทยาลัย (Authentication), Centralized log Server และระบบ Single Sign On สำหรับการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของ MIS ได้โดยการล็อกอินเพียงครั้งเดียว ปรับปรุงและขยายห้องเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ปรับปรุง Core Switch ให้เป็นแบบ Layer 3 Gigabit และได้ดำเนินการ Upgrade เครื่องแม่ข่ายโดยการเพิ่ม Memory ให้มีขนาดความจุ 4 GB
  • ปี พ.ศ. 2554 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศขยายสัญญาณไปยังอาคารที่สร้างใหม่ เช่น ศูนย์ประชุมใหญ่ อาคาร 12 และ อาคาร 13 ทั้งนี้ยังมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ประชุมใหญ่ และอาคารปะการังให้ครบทุกอาคาร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ WiFi แบบควบคุมจากส่วนกลางโดยมี AP ติดตั้งอยู่ตามอาคารต่างๆทั้งหมดรวม 12 จุด พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้จัดอบรมด้าน IT และภาษา ให้แก่ผู้นำศาสนาในจังหวัดภูเก็ต
  • ปี พ.ศ. 2555 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการพัฒนาระบบการส่งสัญญาณของระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดทำห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ ด้านระบบเครือข่ายศูนย์ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายแบบจัดการจากอุปกรณ์ส่วนกลาง สำหรับควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้พัฒนาระบบแนวการสอนออนไลน์ ระบบรายงานข้อมูลนักศึกษา เพื่อช่วยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย