งานดูแลและพัฒนาระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19)  และเพิ่มความเร็วการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลัก จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps เพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก  พร้อมทั้งได้เพิ่มช่องทางจากเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย ชื่อ eduroam เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการใช้งาน และได้นำระบบเครือข่ายภายในอาคารเชื่อมต่อกับระบบ SDN ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่ายสามารถควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายได้จากศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยฯ

 

2019-12-12_15-26-11.png